Werkprogramma - Programmalijnen

Werken met programmalijnen

Met de introductie in 2020 van programmalijnen is de adviesraad een nieuwe vorm van werkprogrammering gaan toepassen. Een aantal overkoepelende onderwerpen en maatschappelijke vraagstukken wordt daar binnen enkele programmalijnen bij elkaar gezet. Dit zijn vaak nieuwe onderwerpen maar ook thema's die we uit eerdere publieke consultaties, gesprekken en onderzoeken hebben opgehaald.

De programmalijnen en de diverse deelprojecten leveren uiteindelijk kennis- en adviesproducten op. Daarmee  hopen we inzicht te kunnen geven in de diverse knelpunten en vraagstukken op het terrein van migratie. We geven waar mogelijk bij die producten ook steeds oplossingsrichtingen.

De kennis over de verschillende deelgebieden van migratie wordt op deze manier bij elkaar gebracht en kan in samenhang worden bezien. Zo kan het maatschappelijk debat over migratie beter worden gevoed.

Migratie en arbeidsmarkt

Migratie en lokaal bestuur

Effectieve rechtsbescherming

Overige onderwerpen

Gevraagd advies over beleidsmatige richtgetallen

De adviesraad Migratie bracht eind december 2022 het adviesrapport 'Realisme rond richtgetallen' uit over de inzet van quota en streefcijfers binnen het migratiedomein.