Puzzelstukjes van de EU die niet helemaal lekker passen
Beeld: ©ANP

De (onvolledige) implementatie van Europese richtlijnen. Advies over ontwerpbesluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000

In dit advies, dat betrekking heeft op tien op zichzelf staande onderwerpen, vraagt de adviesraad aandacht voor de wijze waarop de wetgever EU-richtlijnen implementeert.

De wetgever kiest als uitgangspunt een minimale implementatie waarbij normen uit richtlijnen worden ingepast in de bestaande nationale regelgeving of praktijk. Een beperkte implementatie onder verwijzing naar algemeen toepasselijke nationale rechtsregels kan ertoe leiden dat de (rechts)praktijk bijvoorbeeld met betrekking tot het controleren op schijnhuwelijken, de hoorplicht in bewaringszaken en het bij hoge uitzondering plaatsen van minderjarigen in bewaring, jarenlang afwijkt van fundamentele waarborgen die richtlijnen aan migranten biedt.

Volgens de adviesraad illustreert dit veegbesluit dat deze wijze van implementeren vaak tekortschiet. De adviesraad beveelt daarom aan de wijze waarop richtlijnen worden geïmplementeerd in het nationale recht te evalueren.

Adviesvraag

Op 16 januari 2023 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de adviesraad gevraagd advies uit te brengen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, alsmede het Besluit inburgering 2021 en het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022. Dit in verband met de afschaffing van de verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen en andere aanpassingen die voortvloeien uit ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk en jurisprudentie alsmede van herstel van onduidelijkheden van de implementatie van EU-richtlijnen. Het advies is uitgebracht op 10 maart 2023.

Vaste gedragslijn consultatie

Daarnaast constateert de adviesraad dat hij vaak niet wordt geconsulteerd over de implementatie van richtlijnen. De adviesraad beveelt aan een vaste gedragslijn te volgen waarin de adviesraad in de gelegenheid wordt gesteld om hierover te adviseren, waarmee de raad een bijdrage kan leveren aan de volledige implementatie van Europese regelgeving.

Contact

Heeft u vragen over dit adviesrapport? Neem dan contact op met coördinerend specialistisch adviseur David de Jong.