Over de Adviesraad Migratie

Over de Adviesraad Migratie

De Adviesraad Migratie is een onafhankelijk Kaderwet adviescollege en adviseert regering en parlement in brede zin over migratiebeleid en vreemdelingenrecht.

De raad kent een werkprogramma met de programmalijnen: 

  • Migratie en arbeidsrecht
  • Migratie en lokaal bestuur
  • Effectieve rechtsbescherming

Artikel 2 van de Vreemdelingenwet 2000 vormt de juridische grondslag voor het werk van de raad. De adviesraad is bevoegd bij een ieder schriftelijk of mondeling de inlichtingen in te winnen welke zij voor de vervulling van haar taak nodig acht. De adviesraad wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door het secretariaat.

Samenstelling raad en secretariaat

Contact met de adviesraad - nieuwsbrief

Logo Adviesraad Migratie waarin vakjes de migratiestromen van Nederland verbeelden
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Toetsingskader regelgeving

Behalve het uitbrengen van beleidsadviezen, toetst de adviesraad ook voorstellen voor regelgeving. Die toets is zowel beleidsmatig als juridisch van aard.

In de beleidsmatige toets worden nut en noodzaak, effectiviteit, proportionaliteit en uitvoerbaarheid van de regeling beoordeeld.

Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:

  • Wat is het doel van de regeling?
  • Is het noodzakelijk om dit te regelen?
  • Is de regeling effectief om het boogde doel te bereiken?
  • Zijn er minder ingrijpende maatregelen om het gestelde doel te bereiken?
  • Is de regeling begrijpelijk geformuleerd voor alle betrokkenen?
  • Is de regeling uitvoerbaar voor de betrokken uitvoeringsinstantie(s)?
  • Wat zijn te voorziene gewenste en ongewenste effecten van de regeling?

In de juridische toets wordt beoordeeld hoe het voorstel zich verhoudt met het (internationale) recht. Hierbij worden onder meer internationale mensen- en kinderrechten betrokken alsmede het Unierecht. De uitleg die in jurisprudentie aan het recht wordt gegeven wordt ook bij de toetsing betrokken. Effectieve rechtsbescherming staat hierbij centraal.

De adviesraad toetst daarnaast aan algemene rechtsbeginselen en betrekt bij de beoordeling van de uitvoerbaarheid van de regelgeving door de uitvoeringsinstantie de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Samenwerking

De adviesraad staat open voor ideeën en suggestie voor nieuwe adviesonderwerpen van deskundigen en overige geinteresseerden die zich bezig houden met het onderwerp migratie en de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.

Heeft u een suggestie?

Heeft u een suggestie voor een onderzoeks- of adviesthema waarvan u vindt dat de adviesraad daar aandacht aan zou moeten besteden? Een onderwerp dat bijvoorbeeld valt binnen de programmalijnen die de adviesraad heeft opgesteld? Bent u onderzoeker en bezig met een onderzoek omtrent migratie? We komen graag met u in contact. Neem contact met ons op om kennis te delen, ideeën uit te wisselen of samen te werken.