Advies voor de nota van wijziging bij de novelle bij het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Inhoud

De adviesraad maakt in de aanbiedingsbrief een meer algemeen punt wat betreft de vorm van de informatie die de overheid bij deze internetconsultatie heeft verstrekt. De informatie bevatte wijzigingen op wijzigingen van de wetstekst. Dit maakt het lastig voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties om een goed beeld te krijgen van het wetsvoorstel. Daarom beveelt de adviesraad aan om voortaan bij (internet)consultatie van complexe regelgeving een tekst te delen waarin alle voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt.
 
In het advies zelf doet de raad slechts één specifieke aanbeveling over de inhoud van de nota van wijziging. Die gaat over de bevoegdheid die in de wet wordt opgenomen om in uitzonderlijke omstandigheden voor ten hoogste drie maanden af te wijken van onder meer het aantal uren dat de vreemdeling vrij mag bewegen in de inrichting (art. 22, lid 2). Deze bevoegdheid is volgens de raad onvoldoende ingekaderd. Omdat deze maatregel een ingrijpend karakter heeft, moet beter worden geborgd dat er terughoudend gebruik van wordt gemaakt. Dat houdt in dat deze alleen wordt gebruikt als dit strikt noodzakelijk is en dit op de minst ingrijpende wijze gebeurt. De adviesraad beveelt daarom aan om de omstandigheden waaronder van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt op te nemen in het artikel zelf. Indien de wetgever deze aanbeveling niet overneemt, beveelt de adviesraad - als alternatief - aan om in de memorie van toelichting nader te motiveren wanneer sprake is van ‘uitzonderlijke omstandigheden’ die de oplegging van de maatregel noodzakelijk maken.