Advies over ontwerpbesluit en -regeling inburgering

Het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling geven uitvoering aan het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet inburgering. De ACVZ beveelt o.a. aan om de vrijwillige inburgering van EU-burgers en andere nieuwkomers te stimuleren en ruimere mogelijkheden voor ontheffing van de inburgeringsplicht te bieden.

Herziening Inburgeringsstelsel

Het inburgeringsstelsel wordt herzien. Op 1 januari 2022 moet de nieuwe inburgeringswet in werking treden. Met het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling inburgering wordt uitvoering gegeven aan het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet inburgering. Over de nieuwe Wet inburgering heeft de ACVZ al in 2019 geadviseerd.

Aanbevelingen

- In dit wetsadvies over het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling wordt onder meer geadviseerd om de vrijwillige inburgering van EU-burgers en andere nieuwkomers te stimuleren. Omdat registratie van vrijwillige inburgeringstrajecten momenteel ontbreekt roept de ACVZ de regering op dit vanaf nu te registreren en regelmatig te evalueren.

- Verder adviseert de adviescommissie om ruimere mogelijkheden te bieden voor ontheffing, met name vanwege de leeftijd, het leervermogen en de financiële draagkracht van de inburgeraar. Dit om te voldoen aan Europese verplichtingen.

- Ook vraagt de ACVZ de regering toe te lichten hoe de procedure tot verlening van het keurmerk werkt en de wijze waarop rechtsbescherming is geregeld indien een verzoek tot verlening van een keurmerk wordt geweigerd.

Kabinetsreactie

Op 21 juni 2021 gaf minister Koolmees (SZW) de kabinetsreactie op het advies over het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling.

-Hij stelt dat het de verantwoordelijkheid is van EU-burgers en andere nieuwkomers, om op vrijwillige basis de taal te leren, eventueel met gebruikmaking van een lening, inzet van taalcoaches en zelfstudie via internet. Daarnaast kunnen gemeenten of werkgevers taalcursussen aanbieden. De minister reageert niet op de aanbeveling om vrijwillige inburgeringstrajecten vanaf nu regelmatig te registreren en te evalueren.

-De minister geeft verder aan dat de aanbevelingen om een ontheffingsgrond op basis van 'aanzienlijk geleverde inspanningen' te herintroduceren en de ontheffingsgrond in lijn te brengen met het EU-recht door de beoordeling te laten verrichten op basis van individuele omstandigheden, niet zijn overgenomen.

-Hij licht toe dat de procedure tot verlening van het keurmerk door het privaatrecht wordt vormgegeven en dat de stichting Blik op Werk haar handelingswijze omtrent verlening van het keurmerk heeft opgenomen in haar handleiding.

-Koolmees licht verder toe waarom het nieuwe stelsel voldoende basis biedt om de inburgeringsplicht voor Turkse gezins- en overige migranten opnieuw in te voeren vanaf de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021.

Vragen?

Vragen over dit wetsadvies? Neem contact op met Huub Verbaten of David de Jong.