Advies: Wet inburgering inzake participatieverklaringstraject

De ACVZ onderschrijft in haar briefadvies van 7 juni 2016 het voornemen van het kabinet om de inburgering van nieuwkomers te bespoedigen en hen verplicht te informeren over de Nederlandse normen en waarden. De ACVZ is het eens met de gedachte de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers toe te vertrouwen aan de gemeenten en deze daarvoor financieel te compenseren. De ACVZ adviseert om beide zaken in de Wet inburgering te verankeren, maar ziet een aantal wezenlijke problemen in het voorliggende ontwerp.

De commissie stelt als alternatief voor om een zelfstandige inburgeringsactiviteit onder regie van de gemeente in te voeren en de (wederkerige) ondertekening van de (meertalige) participatieverklaring verplicht te stellen als voorwaarde voor deelname aan het inburgeringsexamen.

Op 18 oktober 2016 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kabinetsreactie gegeven op het door de ACVZ uitgebrachte advies. Korte samenvatting:

  • Mede naar aanleiding van de opmerkingen van de ACVZ is het voorstel om het participatieverklaringstraject een onderdeel van het inburgeringsexamen te maken nader onderbouwd door de regering;
  • De regering meent – anders dan de ACVZ – dat er geen sprake is van overlap met de huidige onderdelen van het inburgeringsexamen, met name het onderdeel ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’;
  • Het voorstel van de ACVZ om het participatieverklaringstraject voor asielmigranten versneld in het AZC aan te bieden is gelet op de systematiek van de Wet inburgering niet gevolgd;
  • De complexe terugbetalingsregeling waar de ACVZ op wijst, zal zich alleen voordoen in een uitzonderlijke situatie. Alleen gezinsmigranten moeten het participatieverklaringstraject betalen.
  • De ACVZ kiest voor een verdergaande regierol van gemeenten in de inburgering. De regering kiest echter voor een complexe hybride verdeling van verantwoordelijkheden tussen DUO en de gemeenten.
  • Het voorstel hanteert twee boetesystemen voor handhaving van het niet afleggen van het participatieverklaringstraject en het inburgeringsexamen. Het herhaaldelijk opleggen van boetes – zonder enige begrenzing – is volgens de ACVZ niet proportioneel en niet efficiënt;
  • De regering kiest niet voor wederzijdse ondertekening van de participatieverklaring door migrant en gemeente. De Nederlandstalige verklaring is voorzien van een brochure en vertaald in 12 talen.

Vragen

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze adviseur Huub Verbaten.