Menselijke maat in het migratiebeleid - serie commentaren digitalisering en rechtsbescherming

Serie commentaren die gaan over de vraag of er voldoende aandacht is voor de menselijke maat bij de totstandkoming en uitvoering van het migratiebeleid.

Mensenrechten, waardigheid en recht en beleid

Het is van groot belang dat er recht wordt gedaan aan de fundamentele mensenrechten bij het maken en gebruiken van wetten en regels. De menselijke waardigheid moet altijd beschermd worden.

In de commentaren van deze serie wordt met behulp van verschillende onderwerpen verkend of er voldoende aandacht is voor de menselijke maat binnen het migratiebeleid.

1) Op afstand horen van asielzoekers

Hierin verkennen we hoe innovaties in het telehoren en in het schriftelijk horen zich verhouden tot de rechtsbescherming van asielzoekers.

2) Meten met meerdere maten. Het boetestelsel in de Wet inburgering

De vraag staat hier centraal of er in deze nieuwe wet wel voldoende aandacht bestaat voor de menselijke maat.

3) Het evenredigheidsbeginsel biedt perspectief

Hierin bekijken we of de huidige toetsing aan het evenredigheidsbeginsel bij intrekking van een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht nog houdbaar is.

4) Naar een gelijker speelveld bij vaststelling nationaliteit en identiteit van migranten

De vaststelling van nationaliteit en identiteit van migranten staat in dit commentaar centraal. 

5) Een vreemde in het overheidssysteem

De bescherming van persoonsgegevens bij de digitalisering van overheidsdienstverlening staat in dit commentaar centraal. 

Suggesties of vragen?

Deze serie commentaren valt onder de programmalijn Effectieve Rechtsbescherming

Heeft u suggesties of vragen over deze serie commentaren, neem dan gerust contact op met David de Jong die de programmalijn coördineert.