Beeld: ©Rijksoverheid

Advies ontwerpbesluit tot wijziging van de regelgeving ter implementatie van de Europese blauwe kaart Richtlijn

Op 9 mei 2023 heeft de adviesraad advies uitgebracht over wijziging van het Vreemdelingenbesluit in verband met de implementatie van de Europese blauwe kaart Richtlijn (Ebk-richtlijn).

De adviesraad is van mening dat door een ruimere implementatie van de Ebk-richtlijn de rechtsbescherming van kennismigranten verder kan worden versterkt. Het verdient aanbeveling om expliciet in de regelgeving op te nemen dat door toekenning van een Europese blauwe kaart (hierna: Ebk) geen rechten verloren mogen gaan. Daarnaast beveelt de adviesraad aan om de waarborgen opgenomen in de artikelen 7 en 8 van de Ebk-richtlijn te implementeren. Hiermee wordt expliciet gemaakt dat bij beslissingen op aanvragen om verlening, verlenging of intrekking van een Ebk rekening dient te worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval en het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel.

De adviesraad is van oordeel dat afschaffing van de erkende referentprocedure afbreuk doet aan het doel van de Ebk-richtlijn. De wetgever geeft als reden hiervoor dat de weigeringsgronden opgenomen in artikel 13, derde lid, van de Ekb-richtlijn beperkter zijn dan de weigeringsgronden die gelden voor nationale verblijfsvergunningen. Het gevolg van de afschaffing van de erkende referentprocedure is dat de procedure voor de Ebk naar verwachting langer duurt en daarmee onaantrekkelijker wordt dan de procedure voor een nationale verblijfsvergunning als kennismigrant. De streeftermijn om te beslissen op een nationale verblijfsvergunning als kennismigrant is immers twee weken. De behandeltermijn voor een aanvraag Ebk bedraagt maximaal 90 dagen.

Voor kennismigranten jonger dan 30 jaar blijft de nationale verblijfsvergunning voor kennismigranten aantrekkelijk omdat daarvoor een lagere salarisnorm blijft gelden. De adviesraad vindt het een gemiste kans dat geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om voor tekortberoepen een lagere salarisnorm te hanteren.

Positieve elementen in de implementatie van de richtlijn zijn de verlaging van de salarisnorm voor kennismigranten ouder dan 30 jaar en een verlaagd salariscriterium dat gedurende de eerste drie jaar na afstuderen gaat gelden voor afgestudeerden aan het hoger onderwijs.