Diverse ov-reizigers passeren poortjes op een station - bovenaanzicht
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Adviesraad Migratie - Juli 2023

Welkom! Deze nieuwsbrief belicht onze publicaties en ander nieuws en verschijnt maandelijks / bij grotere publicaties.

Open de online versie voor een optimale weergave (zie boven).

Signalering: De prijs van tijdelijkheid. Perspectief voor Oekraïense ontheemden in Nederland

De adviesraad bood 5 juli jl. de vervolgsignalering over Oekraïense ontheemden in Nederland aan het kabinet aan tijdens de Nationale Migratiedialoog 2023.    

We signaleerden dat de ‘tijdelijkheid’ van de situatie van de ruim 93.000 Oekraïense ontheemden in Nederland begint te knellen en een prijs vraagt - zowel voor hen zelf als voor de samenleving. Daarom is er meer duidelijkheid nodig en is een visie nodig op de toekomst van ontheemde Oekraïners in Nederland. De signalering behandelt: terugkeer en verblijf, het voorkomen van ongelijke behandeling van vergelijkbare groepen, het benutten van competenties, structurele tijdelijke huisvesting en het leren van tijdelijk verblijf.

Op de bijeenkomst waren aanwezig: Lodewijk Asscher (Speciaal adviseur voor Oekraïne van de Europese Commissie),  Harm Benthem (Opgavedirecteur Nieuwkomers (Oekraïne en asiel) Gemeente Den Haag) en mevrouw Oksana Savchuk (Oekraïens Huis, Rotterdam).  
De ongeveer zeventig deelnemers met diverse profesionele achtergronden brachten de dialoog verder. 

Workshops tijdens dit evenement gingen over: Particuliere opvangWerk en arbeidsmarktVerschillen en overeenkomsten met vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië en Verblijfsrecht van Oekraïense ontheemden. 

De Nationale Migratiedialoog werd gehost door de gemeente Den Haag. Het LDE Centre for Governance of Migration and Diversity zorgde voor inhoudelijke en organisatorische ondersteuning.

Signalering: De prijs van tijdelijkheid. Perspectief voor Oekraïense ontheemden in Nederland

Napraten sprekers
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Verhuizing adviesraad naar Koningskade 4, Den Haag

De Adviesraad Migratie is medio juli 2023 verhuisd naar het rijkskantoor aan de Koningskade 4 in Den Haag, nabij Den Haag CS.
Zie de contactpagina voor de bereikbaarheid en andere informatie.

Verhuizing adviesraad naar Koningskade 4, Den Haag

Kantoor Koningskade 4
Beeld: ©Rijksoverheid

Advies over Besluit en Regeling ter uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

De 'spreidingswet' wil de opvangvoorzieningen evenwichtiger over gemeenten te verdelen. De adviesraad heeft eerder kritisch geadviseerd over dit wetsvoorstel dat nog moet worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer.

De adviesraad bepleit een beter uitvoerbaar alternatief: het loslaten van de tweefasensystematiek en analoog aan de bestaande wettelijke systematiek voor het huisvesten van statushouders, ieder jaar op een vast moment een wettelijke opvangtaakstelling voor alle gemeenten vast te stellen, naar rato van het inwoneraantal. Dat geeft direct duidelijkheid over de taakstelling, is eenvoudig en transparant en spreekt daadwerkelijk de onderlinge solidariteit tussen gemeenten aan, omdat iedere gemeente moet meedoen.

Dat kan werken als gemeenten de ruimte krijgen om te bepalen hoe zij die opvangvoorzieningen samen met andere gemeenten in de regio zo kunnen realiseren dat ze goed zijn ingebed in de lokale samenleving. Dit is cruciaal voor het maatschappelijk draagvlak voor de opvang.  

De adviesraad doet in dit advies verschillende aanbevelingen. 

Advies over Besluit en Regeling ter uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Staatssecretaris E. van der Burg op werkbezoek bij groep moeders met kinderen
Beeld: ©Rijksoverheid / Rutger Rog

Wetsadvies Wet testen bij vertrek

Gedwongen verwijdering van een vreemdeling is op dit moment niet mogelijk als een coronatest wordt vereist en de vreemdeling zich verzet tegen het afnemen van een test. 

De door het kabinet voorgestelde wijziging (Wet testen bij vertrek) voorziet door invoeging van een bepaling (artikel 63a) in de Vreemdelingenwet 2000 in een algemene wettelijke basis voor het gedwongen afnemen van een test bij een vreemdeling naar besmettelijke ziektes en mededeling van de uitkomst van de test aan de minister van Justitie en Veiligheid.

De adviesraad heeft advies uitgebracht over dit voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000.

Wetsadvies Wet testen bij vertrek

Coronatesters met attributen
Beeld: ©Rijksoverheid / Loes van der Meer

Onderzoek: Kwetsbaar maar kansrijk: Oekraïense ontheemden op de arbeidsmarkt

Oekraïense ontheemden vinden wel snel werk in Nederland, maar dat werk past vaak niet bij hun opleidingsniveau. Werkgevers, sociale partners en de overheid moeten zorgen voor begeleiding naar goed en passend werk, schrijven Katja Rusinovic (Haagse Hogeschool en lid Adviesraad Migratie) en Anita Ham (Haagse Hogeschool) in een artikel in Sociale Vraagstukken

Voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat Oekraïense ontheemden niet alleen geholpen worden bij het vinden van werk. Vanuit de gemeentelijk en particuliere opvang kan gemakkelijk op laagdrempelige manier informatie worden verstrekt om uitbuiting op de werkvloer te voorkomen en te signaleren. Daarnaast is het eveneens van belang dat werkgevers, sociale partners en de overheid zorgen voor begeleiding naar passend werk, zodat de kennis en ervaring van Oekraïners ingezet kunnen worden in sectoren die beter aansluiten op hun opleidingsniveau.

Kwetsbaar maar kansrijk: Oekraïense ontheemden op de arbeidsmarkt

Auto met Oekraïens kenteken
Beeld: ©Rijksoverheid / Rutger Rog

Gegevensbescherming

De Adviesraad Migratie voert het beheer en de verwerking van de data voor deze service conform de in de AVG vastgelegde regels uit. Dit betekent onder andere dat persoonlijke data nooit met andere organisaties of personen worden gedeeld.