Wetsadvies over Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten een expliciete wettelijke taak om het opvangen van asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in gemeenten mogelijk te maken en wordt beoogd opvangvoorzieningen evenwichtiger over gemeenten te verdelen. Zo moet een duurzaam en stabiel opvangstelsel vorm krijgen, waarmee crisisnoodopvang zo veel mogelijk kan worden voorkomen.

Het betreft spoedwetgeving. De wet regelt de hoofdlijnen die later in lagere regelgeving worden uitgewerkt. De Adviesraad Migratie heeft de afgelopen jaren meermaals geadviseerd over de inrichting van een duurzaam, en flexibel asielstelsel (zie onderaan pagina). De doelstellingen en uitgangspunten van het wetsvoorstel komen in de kern overeen met die uit onze adviezen.

Beeld: ©ANP

Positieve elementen van het voorstel

De adviesraad is in beginsel positief over in ieder geval de volgende elementen van het voorstel:

 • Introductie van een wettelijke verplichting voor gemeenten om opvangvoorzieningen beschikbaar te stellen;
 • Aan gemeenten de keuze te laten of ze de bij hen belegde taakstelling realiseren door middel van een of meerdere opvangvoorzieningen;
 • De nadrukkelijke mogelijkheid om flexibele opvangvoorzieningen te organiseren, waar niet alleen asielzoekers worden opgevangen, maar ook andere aandachtsgroepen tijdelijk kunnen worden gehuisvest;
 • De mogelijkheid een opvangvoorziening ook door of onder verantwoordelijkheid van het college te laten exploiteren.

Voorstellen adviesraad

De adviesraad stelt voor:

 • de ramings- en verdeelcyclus anders te faseren waardoor er meer tijd aan gemeenten wordt geboden om opvangplaatsen te realiseren;
 • de daadwerkelijke kosten te vergoeden die gemeenten maken voor het beschikbaar stellen van opvangvoorzieningen;
 • de meerjarige stabiele financiering van uitvoeringsorganisaties te realiseren;
 • de verstrekking van specifieke uitkeringen te vereenvoudigen;
 • te verduidelijken wanneer nog wel en wanneer niet langer sprake is van doelmatige exploitatie in relatie tot het aantal opvangplekken op een locatie;
 • de taakverdeling tussen het COA en een gemeente te verduidelijken zodat gewaarborgd is dat aan de materiële voorwaarden van  de Opvangrichtlijn wordt voldaan;
 • het toezicht niet automatisch na vier jaar over te dragen aan Gedeputeerde Staten.

Vragen

Heeft u een vraag? Neem contact op met David de Jong.

In de media

NOS