Wetsadvies over wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole

Wetsadvies aan het kabinet over het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voorziet in de toevoeging van een artikel in de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrische gegevens bij automatische grenscontroles (e-gates).

Bevindingen

De ACVZ acht het niet aannemelijk dat een zwaarwegend belang het verwerken en de opslag van biometrische gegevens in e-gates noodzakelijk maakt. De openbare veiligheid bij grensdoorlating is geen afzonderlijk zwaarwegend belang omdat dit gewaarborgd is met manuele controles aan balies. Een snelle en efficiënte grenscontrole op de luchthaven Schiphol dient met name een commercieel belang, dat is naar het oordeel van de ACVZ geen zwaarwegend belang dat een grote inbreuk op de privacy van reizigers, zoals beschermd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), rechtvaardigt.

Aanbevelingen

De adviesraad beveelt aan om in deze vorm af te zien van het wetsvoorstel omdat niet aannemelijk is dat een zwaarwegend belang gediend wordt met geautomatiseerde gezichtsvergelijking en de verwerking van biometrische gegevens.

• Indien de staatssecretaris het wetsvoorstel door wenst te zetten dient gemotiveerd te worden dat niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden volstaan. 

In dat kader moeten in ieder geval de volgende vragen worden beantwoord:

-Waarom volstaat één-op-één authenticatie of het gebruik van vingerafdrukken niet waarbij verwerking en opslag van biometrie niet noodzakelijk is?

-Is het proportioneel om na iedere gecontroleerde grenspassage biometrische gegevens te verwerken en op te slaan?

-Hoe valt de proportionaliteitstoets uit voor de verschillende categorieën reizigers/vreemdelingen?

-Dient er een andere afweging te worden gemaakt voor minderjarigen?

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsadvies? Neem dan contact op met David de Jong of Huub Verbaten