Wetsadvies: Wetsvoorstel tot verlenging Wet biometrie vreemdelingenketen

Op 16 januari 2019 is het wetsvoorstel tot verlenging van de Wet biometrie vreemdelingenketen (Wet biometrie) voor advisering aan de adviescommissie voorgelegd. Dit wetsvoorstel houdt in dat de bepaling in de Vreemdelingenwet 2000 waarin staat dat de Wet biometrie in 2021 komt te vervallen wordt geschrapt. Het advies is gericht aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Aanbevelingen

De ACVZ geeft het volgende advies:

  • Verleng de werking van de Wet biometrie
    Volgens de uitvoeringsorganisaties is het kunnen afnemen, verwerken en bewaren van biometrische gegevens van vreemdelingen belangrijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Het laten vervallen van de nationale wettelijke basis hiervoor, leidt tot problemen in de praktijk.
  • Creëer een nieuw evaluatiemoment over vijf jaar
    Uit de evaluatie onderzoeken die zijn gedaan naar de werking van de Wet biometrie blijkt wel dat er nog onvoldoende cijfers en andere gegevens zijn om het effect van de wet te meten: worden de doelstellingen wel bereikt? Ook is nog onduidelijk wat de gevolgen van de ontwikkeling van Europese regelgeving over biometrie zullen zijn voor nut en noodzaak van deze nationale wet.
  • Zorg dat de bewaarde biometrische gegevens op tijd worden vernietigd
    In verband met de privacy bestaan er wettelijke bewaartermijnen voor biometrische gegevens. Als de werking van de Wet biometrie nu verlengd wordt, moet wel goed in de gaten worden gehouden dat verzamelde gegevens wel tijdig worden vernietigd.

Doorwerking van het advies

Op 16 oktober 2020 heeft het kabinet het wetsvoorstel tijdelijke verlenging Wet biometrische gegevens vreemdelingenketen ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is op belangrijke punten aangepast, mede op basis van het wetsadvies van de ACVZ en het advies van de Raad van State. Zie ook de Tweede Kamer nota naar aanleiding van het verslag van 30 november 2020.

Het gaat daarbij om de volgende aanpassingen:

Tijdelijkheid van de wet verlengd met vijf jaar

De tijdelijkheid van de wet wordt met vijf jaar verlengd in plaats van dat wet permanent wordt. De ACVZ heeft in haar advies erop gewezen dat de evaluatieonderzoeken onvoldoende informatie konden geven over de vraag of de doelen van de wet wel werden behaald. In reactie daarop geeft het kabinet aan dat deze periode nu wordt gebruikt om nader onderzoek te doen naar de werking van de wet.

Nieuwe evaluatie

Ook is het kabinet het met de ACVZ eens dat pas bij de implementatie van de Europese regelgeving over biometrie duidelijk zal worden wat de nut en noodzaak van deze aparte nationale wet nog zal zijn. Om deze redenen volgt het kabinet het advies op om de (tijdelijke) voortzetting van de wet na drie jaar te evalueren.

Waarborging tijdige vernietiging gegevens

Tot slot benadrukt het kabinet dat het wetsvoorstel geen gevolgen heeft voor de regels over de wettelijke bewaartermijnen en de plicht tot vernietiging: deze blijven gewoon gelden, waarmee is geborgd dat zij tijdig worden vernietigd.