Diverse ov-reizigers passeren poortjes op een station - bovenaanzicht
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Adviesraad Migratie - februari 2024

Deze nieuwsbrief belicht onze publicaties en ander nieuws en verschijnt maandelijks / bij grotere publicaties.

Bekijk de online versie voor een optimale weergave (zie boven).

Adviesrapport 'Geen derderangsburgers. De risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten en de Nederlandse samenleving'

EU-detachering is een groeiend fenomeen. Het aantal arbeidsmigranten dat bedrijven uit andere EU-landen naar Nederland detacheren, neemt toe.
Het gaat om gedetacheerde arbeidsmigranten van binnen en van buiten de EU.
In 2022 werkten er bijna 90.000 gedetacheerde arbeidsmigranten in Nederland.

EU-detachering kent grote risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten in arbeidsintensieve sectoren en kan ongewenste gevolgen hebben voor de Nederlandse samenleving.

Op woensdagmiddag 13 maart neemt Karien van Gennip, demissionair minister van SZW, het rapport in ontvangst tijdens een bijeenkomst.
Volg de link om u aan te melden.

Presentatie adviesrapport 'Geen derderangsburgers. De risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten en de Nederlandse samenleving'

Bouwvakker temidden van een stalen constructie en rood-witte rand welke associeert met een gevangenis
Beeld: ©Rijksoverheid / Rob Acket

Adviesproject 'Concretisering brede welvaartsbenadering in het arbeidsmigratiebeleid' - Plan van Aanpak

Het kabinet heeft eerder aangegeven de toegevoegde waarde van brede welvaart als integrerend denkkader en instrument voor beleid te onderschrijven. Er moeten dan ook concrete stappen worden gezet op de integratie van brede welvaart in de beleids- en begrotingscyclus.

Het ontbreekt echter nog aan een meer omvattend, integraal afwegings- of toetsingskader om verschillende vormen van arbeidsmigratie te beoordelen op basis van de effecten op brede welvaart. Een dergelijk kader zou kunnen worden benut om te bepalen welke vormen van arbeidsmigratie moeten worden gefaciliteerd. De adviesraad wil advies uitbrengen over arbeidsmigratie en brede welvaart.

Plan van aanpak adviesproject 'Concretisering brede welvaartsbenadering in het arbeidsmigratiebeleid'

Binnenhof
Beeld: ©Rijksoverheid / Carel de Groot

Spreidingswet - Terugblik eerdere advisering raad

De spreidingswet is nodig om de opvang van asielzoekers evenwichtiger over gemeenten te verdelen. Zo kan een solidair en duurzaam opvangstelsel ontstaan, waarmee (crisis)noodopvang zo veel mogelijk wordt voorkomen en de opvang een reguliere gedecentraliseerde taak van gemeenten wordt.

Een terugblik van eerdere adviezen over het wetsvoorstelhet besluit en de regeling, onze oproep voor een werkbare en goed uitvoerbare wet, ons position paper voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer en de inbreng van onze voorzitter Monique Kremer tijdens de deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer.

Behandeling spreidingswet door Eerste Kamer - eerdere adviezen Adviesraad Migratie

Bord Eerste Kamer
Beeld: ©Rijksoverheid / Erwin Stok

Vernieuwde visie en missie

De vernieuwde visie en missie van de raad luidt als volgt:

Als Adviesraad Migratie dragen we bij aan een realistisch en robuust migratiebeleid. Een migratiebeleid dat samenhangt met ontwikkelingen op andere beleidsterreinen (arbeidsmarkt, zorg etc.) zowel in Nederland als daarbuiten.

Om de kwaliteit van het migratiebeleid verder te verbeteren geven wij gevraagd en op eigen initiatief advies aan het kabinet en parlement.

Vanuit onze onafhankelijkheid combineren wij wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen uit Nederland en Europa. We kijken daarbij naar zowel kansen en risico’s van migratie en hebben oog voor langetermijnontwikkelingen. 

Op deze manier dragen we bij aan de verdieping van het maatschappelijk debat over migratie.

Over de Adviesraad Migratie

Man loopt door het vernieuwde centrale treinstation van Delft
Beeld: ©Rijksoverheid / Tineke Dijkstra

Gegevensbescherming

De Adviesraad Migratie voert het beheer en de verwerking van de data voor deze service conform de in de AVG vastgelegde regels uit. Dit betekent onder andere dat persoonlijke data nooit met andere organisaties of personen worden gedeeld.