Plan van aanpak adviesproject 'Concretisering brede welvaartsbenadering in het arbeidsmigratiebeleid'

Het kabinet heeft eerder aangegeven de toegevoegde waarde van brede welvaart als integrerend denkkader en instrument voor beleid te onderschrijven. Er moeten dan ook concrete stappen worden gezet op de integratie van brede welvaart in de beleids- en begrotingscyclus.

Het ontbreekt echter nog aan een meer omvattend, integraal afwegings- of toetsingskader om verschillende vormen van arbeidsmigratie te beoordelen op basis van de effecten op brede welvaart. Een dergelijk kader zou kunnen worden benut om te bepalen welke vormen van arbeidsmigratie moeten worden gefaciliteerd. 

De adviesraad wil advies uitbrengen over arbeidsmigratie en brede welvaart.

De precieze vraagstelling zou als volgt kunnen luiden: “Hoe zou een afwegings- of toetsingskader om arbeidsmigratie te beoordelen op de effecten op brede welvaart concreet eruit kunnen zien?”

Lees het plan van aanpak en neem contact op met de coördinator bij suggesties.