De bijdrage aan de langdurige zorg door arbeidsmigranten van buiten de EU

In hoeverre vormen arbeidsmigranten van buiten de EU een oplossing voor de vacatures die gaan ontstaan in de langdurige zorg? Met deze vraag is de adviesraad een onderzoek gestart. Lees hier het projectplan.

Een toekomstbestendige en weerbare zorgsector

Binnen de programmalijn Migratie en de arbeidsmarkt heeft de adviesraad het project De bijdrage van migranten aan een weerbare en toekomstbestendige zorgsector’ gelanceerd.

In het kader van dat project is nu een deelproject gestart getiteld ‘De bijdrage aan de langdurige zorg door arbeidsmigranten van buiten de EU’.

Personeelstekort

De zorgsector kampt met personeelstekorten. In de langdurige zorg zal de vraag naar medewerkers de komende jaren toenemen. Dit komt aan de aanbodkant onder meer door ongunstige arbeidsvoorwaarden in bepaalde zorgberoepen, en aan de vraagkant mede door de dubbele vergrijzing: het aandeel ouderen neemt toe waarbij het aandeel 80-plussers sneller toeneemt dan het aandeel 65-plussers.

De adviesraad onderzoekt in dit deelproject in hoeverre arbeidsmigranten van buiten de EU een oplossing vormen voor de vacatures die gaan ontstaan in de langdurige zorg. Ook kijken we aan welke condities het arbeidsmigratierecht en –beleid voor de langdurige zorg moet voldoen om bij te dragen aan een toekomstbestendige en weerbare zorgsector.

Oplossingsrichtingen

Verschillende oplossingsrichtingen zijn denkbaar, waaronder het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de zorg en het aanboren van onbenut arbeidspotentieel dat al in Nederland is. Bij behoefte aan arbeidskrachten biedt ook arbeidsmigratie kansen, maar ook het vergroten van de arbeidsparticipatie van reeds in Nederland aanwezige migranten is van belang voor de al in Nederland aanwezige migranten zelf, de economie en voor het draagvlak voor migratie.

Vragen of suggesties?

Heeft u vragen over of suggesties voor dit deelproject? Neem dan contact op met Christine Otten.