Oudere dame opent voor thuiszorgmedewerker van niet-westerse achtergrond
Beeld: ©Getty Images

Migranten in de zorgsector

Naar een weerbare en toekomstbestendige zorgsector.

Hoe kan de zorgsector migranten die al in Nederland wonen (zoals asiel- en gezinsmigranten) aantrekken en behouden voor een baan in de zorg? Zou Nederland actief arbeidsmigranten voor de zorg moeten gaan werven en zo ja, onder welke condities? Wat is de situatie van (irreguliere) migranten die in Nederland in particuliere huishoudens zorgtaken verrichten?

Migranten in de zorgsector

De Nederlandse zorgsector staat door de coronacrisis momenteel in het centrum van de belangstelling. Tijdens de crisis is naar voren gekomen dat de sector onvoldoende weerbaar is om onverwachte schokken op te vangen. De gevolgen hiervan zijn groot: het zorgpersoneel moet zolang de crisis duurt onder zeer hoge druk werken en patiënten krijgen niet altijd de zorg die ze nodig hebben, of moeten daar langer op wachten.

Maar ook als de coronacrisis voorbij is zijn de personeelsproblemen in de zorg nog niet opgelost. De vraag naar zorg zal de komende jaren door de vergrijzing namelijk alleen maar toenemen, terwijl de omvang van de beroepsbevolking afneemt. Om de zorgsector toekomstbestendig te maken is het nodig dat er genoeg mensen zijn die in de zorg willen werken en er ook blijven werken. Dat is nu niet het geval.   

Met dit project wil de ACVZ bijdragen aan een weerbare en toekomstbestendige zorgsector. Dit gaan wij doen door te informeren en adviseren over vragen zoals: Hoe kan de sector migranten die al in Nederland wonen (zoals asiel- en gezinsmigranten) aantrekken en behouden voor een baan in de zorg? Zou Nederland actief arbeidsmigranten voor de zorg moeten gaan werven en zo ja, onder welke condities? Wat is de situatie van (irreguliere) migranten die in Nederland in particuliere huishoudens zorgtaken verrichten?

Het project is onderverdeeld in verschillende deelprojecten.

Deelproject 'Asielmigranten in de zorgsector'

In dit deelproject heeft de ACVZ verkend wat nodig is om ervoor te zorgen dat asielzoekers en statushouders, meer dan nu het geval is, in de zorgsector aan de slag kunnen. We hebben bekeken hoe het aantrekkelijker gemaakt kan worden voor deze personen om in de zorgsector te gaan werken.

Op 11 mei 2021 is de verkenning 'Van Asielzoeker tot zorgverlener' gepubliceerd.

Deelproject 'De bijdrage aan de langdurige zorg door arbeidsmigranten van buiten de EU'

In dit deelproject onderzoekt de adviesraad of arbeidsmigranten van buiten de EU een oplossing kunnen vormen voor de vacatures die in de langdurige zorg gaan ontstaan.

Vragen?

Heeft u vragen over het deelproject 'Migranten in de zorgsector' neem dan contact op met Christine Otten