Diverse ov-reizigers passeren poortjes op een station - bovenaanzicht
Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Adviesraad Migratie - Augustus 2023

Welkom! Deze nieuwsbrief belicht onze publicaties en ander nieuws en verschijnt maandelijks / bij grotere publicaties.

Bekijk de online versie voor een optimale weergave (zie boven).

Naar een toekomstgericht migratiebeleid - Notitie voor programma’s Tweede Kamerverkiezingen

De Adviesraad Migratie heeft voor de programmacommissies van de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 de belangrijkste aanbevelingen van recente adviezen op een rij gezet en met hen gedeeld.

Nederland moet een meer toekomstgericht, samenhangend en maatschappelijk ingebed migratiebeleid realiseren. Dat zorgt voor meer grip op migratie.
‘Toekomstgericht’ houdt in dat Nederland op een proactieve, realistische en op feiten gebaseerde wijze werkt aan de uitdagingen die migratie met zich brengt, voor morgen en overmorgen.
Het is van belang dat die oplossingen ‘in samenhang’ worden bedacht en uitgevoerd: migratiebeleid staat niet los van arbeidsmarktbeleid, integratiebeleid, woonbeleid of buitenlandbeleid. Bovendien is samenhang nodig op verschillende schaalniveaus: lokaal, nationaal, Europees en internationaal.
Met ‘maatschappelijke inbedding’ bedoelt de adviesraad een beleid dat in lijn is met de wensen en voorkeuren van mensen in de ontvangende samenleving en dat bovendien gericht is op wederkerige relaties tussen burgers en maatschappelijke organisaties enerzijds en nieuwkomers anderzijds.

Lees de notitie:

Naar een toekomstgericht migratiebeleid - Notitie voor programma’s Tweede Kamerverkiezingen

Tweedekamer-zetels
Beeld: ©Rijksoverheid / Jeroen van der Meyde

Werkbezoek arbeidsmarktbeleid Limburg

In Venray sprak de Adviesraad Migratie op 29 augustus met meerdere lokale bestuurders zoals Wim De Schryver (Venray) Rob Wanten (Peel en Maas) en Roy Bouten (Horst a/d Maas) en vertegenwoordigers van de provincie Limburg. Het realiseren van een helder en toekomstgericht arbeidsmarktbeleid was de rode draad bij de gesprekken.

OTTO Work Force pleitte o.a. voor grip op arbeidsmigratie bij monde van Gert-Jan Segers. Maar ook werden ervaringen in de zorg gedeeld door Sophie van Hoenselaar en lichtte Klaas Dijkhoff (SUE) de impact van framing over arbeidsmigranten toe.
Verder droegen Jaap Uijlenbroek (Lento, rapport Roemer), Ben Polak (Zuyderland MC) en Peter M.J. Loef (Kenniscentrum Arbeidsmigratie) bij aan de levendige discussie.

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan huisvestingsprojecten van KAFRA Housing en aan CEVA Logistics, waar veel arbeidsmigranten werken.

De adviesraad besteedt in het kader van zijn programmalijn Migratie en arbeidsmarkt extra aandacht aan de actuele arbeidsmigratie-ontwikkelingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Gesprekken met organisaties en personen die hier direct mee te maken hebben vormen daartoe een belangrijke informatiebron.  

Werkbezoek arbeidsmigratie Limburg

Beeld: ©Adviesraad Migratie

Advies over Besluit en Regeling ter uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Dit advies gaat over het concept Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvang-voorzieningen en de concept Regeling specifieke uitkeringen Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.

De adviesraad bepleit een beter uitvoerbaar alternatief: het loslaten van de tweefasensystematiek en analoog aan de bestaande wettelijke systematiek voor het huisvesten van statushouders, ieder jaar op een vast moment een wettelijke opvangtaakstelling voor alle gemeenten vast te stellen, naar rato van het inwoneraantal.

Dat geeft direct duidelijkheid over de taakstelling, is eenvoudig en transparant en spreekt daadwerkelijk de onderlinge solidariteit tussen gemeenten aan, omdat iedere gemeente moet meedoen. Dat kan werken als gemeenten de ruimte krijgen om te bepalen hoe zij die opvangvoorzieningen samen met andere gemeenten in de regio zo kunnen realiseren dat ze goed zijn ingebed in de lokale samenleving. Dit is cruciaal voor het maatschappelijk draagvlak voor de opvang. 

Bezoek de adviespagina.

Advies over Besluit en Regeling ter uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Advocaat wandelt door gerechtsgebouw
Beeld: ©Rijksoverheid

Vertaling 'Realisme rond Richtgetallen-rapport': Realism about Numerical Targets. Exploring immigration targets and quotas in Dutch policy'

The Advisory Council on Migration has translated a report on the use of numerical targets in migration policy.

The original Dutch report was published in December 2022 and is available here.
The report was made at the request of the Dutch Minister for Migration.

Realism about Numerical Targets. Exploring immigration targets and quotas in Dutch policy

Infographic 'Degree of Migration control' which shows a coloured ring consisting of five relative migration types. The colours depict the possible degree of control.
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Gegevensbescherming

De Adviesraad Migratie voert het beheer en de verwerking van de data voor deze service conform de in de AVG vastgelegde regels uit. Dit betekent onder andere dat persoonlijke data nooit met andere organisaties of personen worden gedeeld.