Signalering: Schurende maatregelen - over maatregelen aangekondigd in reactie op de opvangcrisis in Ter Apel

Het kabinet heeft op 26 augustus 2022 maatregelen aangekondigd om de asielopvangcrisis het hoofd te bieden. Deze maatregelen, bestaande uit de verlenging van beslistermijnen en de invoering van een wachttermijn, lossen de structurele problemen echter niet op. Ze hebben wel  een direct negatief effect op het recht van vreemdelingen, die bescherming in Nederland hebben gekregen (statushouders), om hun gezinsleden over te laten komen om hier een leven op te bouwen. De maatregelen staan op gespannen voet met Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, zoals de EU-Procedurerichtlijn, de EU-Gezinsherenigingsrichtlijn en de Vreemdelingenwet.

Fundamentele rechten tijdelijk buiten werking gesteld

De Adviesraad Migratie constateert dat de overheid met een beroep op ‘nood breekt wet’ maatregelen neemt die fundamentele rechten tijdelijk buiten werking stelt. Deze handelwijze druist in tegen beleidsregels die afgewogen wetgeving en beleid bevorderen en doet daarmee geen recht aan het belang van fundamentele rechten in een democratische rechtsorde. Het is dus essentieel dat deze maatregelen tijdelijk blijven en structurele oplossingen worden gevonden voor de asielopvangcrisis en de huisvestingsproblematiek voor statushouders.

Overig

Heeft u vragen over dit adviesrapport, neem dan contact op met David de Jong.