Advies over wijziging van de Wet inburgering 2021: opnemen van een hardheidsclausule en aanpassing van het overgangsrecht

Advies aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering 2021

Aanbevelingen

De adviesraad beveelt naar aanleiding van dit wetsvoorstel het volgende aan:

-Neem in de Wet inburgering 2021 een hardheidsclausule op voor niet-sanctionerende maatregelen.

-Neem in afwijking van het overgangsrecht een hardheidsclausule op voor niet-sanctionerende maatregelen die worden opgelegd op grond van de Wet inburgering 2013.

-Leg in de motivering van het wetsvoorstel minder de nadruk op het uitzonderlijke karakter van toepassing van de hardheidsclausule.

-Geef in lagere regelgeving nader invulling aan het criterium ‘onbillijkheid van overwegende aard’.

-Rapporteer jaarlijks aan de Tweede Kamer over de toepassing van de nieuwe hardheidsclausules en evalueer de toepassing ervan binnen drie jaar.

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsadvies? Neem dan contact op met David de Jong of  Huub Verbaten.