Advies over wetsvoorstel invoering schorsende werking in Dublinzaken

Op 22 april 2024 heeft de adviesraad advies uitgebracht over het voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw2000) in verband met de invoering van schorsende werking in beroep tegen beslissingen waarbij de asielaanvraag op grond van artikel 30 Vw2000 niet in behandeling is genomen (wetsvoorstel invoering schorsende werking in Dublinzaken).

Inhoud

Dit wetsvoorstel strekt ertoe dat artikel 82, tweede lid, onder a, Vw2000 wordt geschrapt. Hierdoor wordt op asielaanvragen die niet in behandeling zijn genomen op grond van artikel 30, eerste lid, Vw2000 de hoofdregel van het eerste lid van artikel 82 Vw2000 van toepassing. Deze hoofdregel zegt dat de werking van een besluit over een verblijfsvergunning asiel wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. Het gevolg van de voorgestelde wetswijziging is dat de overdrachtstermijn hangende beroep en hoger beroep niet langer verstrijkt. De vreemdeling kan, nadat deze juridische procedures zijn afgerond, worden overgedragen aan de voor de behandeling van de asielaanvraag verantwoordelijke lidstaat.

De adviesraad heeft geen juridische bezwaren tegen de voorgestelde wijziging van de Vw2000. De wijziging past in het stelsel van de Vw2000, waarbij de hoofdregel is dat de werking van het besluit over een verblijfsvergunning wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

De adviesraad beveelt aan dat de wetgever de motivering van het wetsvoorstel heroverweegt. In de toelichting is niet gemotiveerd of, en zo ja, met welk effect geprobeerd is om de rechtbank ertoe te bewegen de behandelwijze van Dublinzaken te wijzigen. Zonder deze informatie is niet te beoordelen of wetswijziging noodzakelijk is om het gewenste doel - voorkomen dat de overdrachtstermijn verstrijkt hangende beroepsprocedures in Dublinzaken - te bereiken.”