Wetsadvies: Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

De adviescommissie heeft op eigen initiatief een wetsadvies uitgebracht over deze tijdelijke wet. Hoewel de ACVZ  begrip heeft voor de opschorting van de dwangsommen, doet zij enkele aanbevelingen voor het behoud van rechtszekerheid.

Beperking rechtsbescherming asielzoekers zorgelijk

De adviescommissie vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat de rechtsbescherming van asielzoekers wordt beperkt omdat de overheid er niet in slaagt aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. De ACVZ is er niet van overtuigd dat de inperking van de rechtsbescherming noodzakelijk en proportioneel is. 

De financiële prikkel van een dwangsom is ingesteld als stok achter de deur voor de overheid om tijdig te beslissen.

Begrip voor tijdelijke opschorting

De adviescommissie heeft er begrip voor dat de mogelijkheden om de IND in gebreke te stellen en de bestuursrechter een dwangsom op te laten leggen aan de IND, tijdelijk buiten toepassing worden gelaten.

Na het verstrijken van de vervaldatum voor de tijdelijke wet moet deze financiële prikkel echter weer worden ingevoerd.

Aanbevelingen

Neem in het wetsvoorstel een eenduidige vervaldatum op voor de tijdelijke wet;

Wijzig het wetsvoorstel zodat de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen niet tijdig beslissen bij de bestuursrechter, gehandhaafd blijft;

• Betrek de verlenging van de beslistermijn in asielzaken met zes maanden bij de beoordeling van het voorliggende wetsvoorstel;

• Consulteer de ACVZ ook (op enige wijze) in gevallen waarin met spoed regelgeving tot stand dient te komen.

Vragen?

Voor nadere informatie over dit advies kunt u contact opnemen met David de Jong