Wetsadvies over wijziging Vreemdelingenwet i.v.m. wijziging geldigheidsduur verblijfsvergunning van 5 naar 3 jaar

Motivering wetsvoorstel schiet tekort

De motivering van het wetsvoorstel schiet volgens de adviescommissie tekort omdat :

1) met dit wetsvoorstel vooruit wordt gelopen op de onderhandelingen over wijzigingen van het GEAS, terwijl van harmonisatie in de huidige situatie geen sprake is; 

2) het wetsontwerp niet automatisch leidt tot wijziging van de beslispraktijk;

3) een wijziging van de huidige praktijk niet voor de hand ligt omdat het internationale recht hoge eisen stelt aan een intrekking of niet verlenging van een verblijfsvergunning asiel; en

4) de termijn van drie jaar niet correspondeert met de geldigheidsduur van andere verblijfsvergunningen dan de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

Vragen?

Voor nadere informatie en of vragen kunt u terecht bij David de Jong en Huub Verbaten