Advies: Verankering belang kind in vreemdelingenwet

De adviescommissie is door de Tweede Kamer om advies gevraagd over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken inzake de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Kamerstuk 34 541). De ACVZ staat positief tegenover de in het voorstel benoemde wens om in de Vreemdelingenwet een uitwerking op te nemen van de algemene norm, die besloten ligt in artikel 3, eerste lid van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De wijze waarop daaraan in het wetsvoorstel vorm is gegeven en de toelichting daarop in de memorie van toelichting roepen bij de adviescommissie echter teveel vragen op om tot een uitgewerkte advisering te komen. Daarom heeft de adviescommissie ervoor gekozen om in dit advies de belangrijkste vragen die zij ziet, stuk voor stuk te benoemen en van een toelichting te voorzien en heeft zij ervan afgezien om in dit stadium concrete aanbevelingen te doen.

Vragen

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze adviseur David de Jong.