Advies: Profileren en Selecteren

Advies over het gebruik van profilering in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.

De ACVZ pleit in dit advies voor de ontwikkeling van een helder en toekomstgericht kader voor het gebruik van profielen in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.

Het gebruik van profielen in de vreemdelingenketen staat nog in de kinderschoenen. Veel instanties bevinden zich in een verkennende en testende fase. De ACVZ verwacht echter dat technologische ontwikkelingen op het gebied van dataverzameling en data-analyse met zich mee zullen brengen dat profilering in het vreemdelingenbeleid in toenemende mate op big data technieken zal zijn gebaseerd. Daarom is het van essentieel belang dat een helder en toekomstgericht kader wordt ontwikkeld dat de inzet van profielen in het vreemdelingenbeleid met voldoende waarborgen omkleedt.

De adviescommissie heeft in het onderzoek een aantal gebreken in het testen van de profielen, het terugkoppelen van resultaten en de monitoring en evaluatie aangetroffen. Hierdoor is het vaak niet mogelijk om te beoordelen of een profiel bijdraagt aan het verbeteren van de efficiency en effectiviteit van de organisatie, waarmee ook de juridisch vereiste noodzaak voor het gebruik van het profiel niet kan worden aangetoond. Daarnaast heeft de ACVZ geconstateerd dat een wettelijke grondslag voor grootschalige gegevensuitwisseling in het kader van profilering ontbreekt.

Aanbevelingen

De adviescommissie doet daarom onder meer de volgende aanbevelingen:

  • Zorg voor een expliciete wettelijke grondslag voor de uitwisseling en koppeling van gegevensbestanden en het gebruik van profielen, en borg dat profilering alleen wordt ingezet als aan de vereiste juridische waarborgen op het gebied van privacybescherming en non-discriminatie wordt voldaan.
  • Verbeter de kwaliteit van de toepassing van profielen. Dit houdt in: uitvoeren van een privacy impact assessment, testen van het profiel, terugkoppeling van resultaten, vergelijking van resultaten met een aselecte steekproef, monitoring en evaluatie, inclusief het uitvoeren van een kosten-baten analyse.

Vragen

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze adviseurs: Sonja Avontuur of David de Jong