Grip houden op publieke belangen

Hoe en met welke gevolgen vindt privatisering plaats in het migratiebeleid?  Op verzoek van de regering heeft de adviesraad onderzoek hiernaar gedaan.  Lees het adviesrapport

Aanbieding rapport Grip houden op publieke belangen door Monique Kremer aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol
Monique Kremer overhandigt het rapport aan Ankie Broekers-Knol

Advies: heroverweeg hoe om te gaan met privatisering

De overheid moet volgens de adviesraad nadrukkelijk heroverwegen hoe om te gaan met privatisering binnen het migratiebeleid. Daarom beveelt de ACVZ aan om bij privatisering steeds minstens drie kerncriteria als uitgangspunt te gebruiken: Borging, Toezicht en Rechtsbescherming. Ook bestaande privatiseringen moet de overheid, volgens de adviesraad, op die manier opnieuw beoordelen. Alleen dan houdt de overheid de noodzakelijke grip op publieke belangen.

Reactie van de staatssecretaris

In een brief gedateerd 18 november 2022 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een beleidsreactie gegeven op het rapport van  de adviesraad getiteld ¨Grip houden op publieke belangen. Onderzoek naar privatisering in het migratiebeleid¨. In het kader van dit onderzoek heeft de adviesraad deelonderzoeken uitgevoerd ten aanzien van de startup-regeling, vervoerdersverplichtingen en het inburgeringsonderwijs.  De centrale vraag daarbij is geweest, hoe en met welke gevolgen privatisering plaatsvindt in het migratiebeleid.

Het rapport van de adviesraad biedt volgens de staatssecretaris een drietal brede suggesties voor het aanpassen van en toezicht houden op privatisering binnen het migratiebeleid:

1. Identificeer en expliciteer als overheid welke publieke belangen bij privatisering moeten worden betrokken en leg vast hoe deze belangen worden gewaarborgd en gemonitord. Doe dit ook met terugwerkende kracht voor de lopende privatiseringen in het migratiebeleid.

2. Zorg als overheid voor een adequaat toezicht op het handelen van private actoren in het migratiebeleid. Houdt de borging van publieke belangen gescheiden van het toezicht daarop en maak bij grote publieke belangen dit toezicht publiek.

3. Realiseer als overheid bij privatiseringen een effectieve rechtsbescherming in de vorm van geschillenbeslechting waarmee voorkomen wordt dat een rechtzoekende voor de uitkomst van een bestuursrechtelijke procedure afhankelijk is van de uitkomst van een civielrechtelijke procedure tegen een private actor.

Het advies zal worden gebruikt bij de verdere invulling van de rol van de overheid ten opzichte van de samenleving en private partijen binnen het migratiedomein.