Gevraagd advies over beleidsmatige richtgetallen

Adviesvraag van het kabinet aan de Adviesraad Migratie (ACVZ): ‘In hoeverre en op welke wijze kunnen beleidsmatige richtgetallen bijdragen aan sturing van asiel- en reguliere migratie naar Nederland?’

Onderzoek

Ten behoeve van dit gevraagde advies is een onderzoek gestart. Verschillende onderzoeksmethoden hanteert de adviesraad daarbij.  Zo wordt een literatuurstudie uitgevoerd, interviews afgenomen en worden expertsessies gehouden. Zie voor nadere het bovenstaande plan van aanpak. 

Met de resultaten van het onderzoek brengt de adviesraad onder meer de gebruiksmogelijkheden van beleidsmatige richtgetallen in kaart, kijkt hij naar de ervaringen daarmee in andere landen en analyseert hij hoe Nederland beleidsmatige richtgetallen kan gaan inzetten. Met deze bouwstenen hoopt de raad te komen tot een beantwoording van de adviesvraag.

Publicatie van het advies is eind 2022. Zie onderaan de pagina voor het verloop van het traject.

Vragen?

Heeft u vragen over dit advies?  Neem dan contact op met de projectleider Lambert Obermann