Gevraagd advies over beleidsmatige richtgetallen

Adviesvraag van het kabinet aan de Adviesraad Migratie (voorheen ACVZ): ‘In hoeverre en op welke wijze kunnen beleidsmatige richtgetallen bijdragen aan sturing van asiel- en reguliere migratie naar Nederland?’

Onderzoek

Met dit onderzoek heeft de adviesraad onder meer de gebruiksmogelijkheden van beleidsmatige richtgetallen - zoals streefgetallen en quota - in kaart proberen te brengen. De adviesraad geeft met dit rapport een eerste aanzet tot een bredere analyse van hoe Nederland beleidsmatige richtgetallen kan inzetten in het migratiebeleid. Daarbij is vooral gekeken naar wat de kansen en risico's zijn bij het gebruik van richtgetallen en binnen welke delen van het migratiedomein deze getallen als beleidsinstrumenten kunnen worden ingezet. Ten behoeve van dit gevraagde advies heeft de adviesraad onderzoek gedaan met behulp van verschillende onderzoeksmethoden. Behalve een literatuurstudie en een analyse van de juridische kaders zijn er interviews afgenomen en zijn er expertsessies gehouden. Ook heeft de adviesraad door een aantal experts wetenschappelijke verkenningen laten uitvoeren. In het onderzoek zijn eveneens ervaringen met het gebruik van richtgetallen in andere landen meegenomen.

Publicatie van het advies is op 22 december 2022.  Zie nieuwsbericht.

Vragen?

Heeft u vragen over dit advies?  Neem dan contact op met de projectleider Lambert Obermann of de afdeling Communicatie.