Toekomstverkenning: Op weg naar 2030

Migratie is van alle tijden, dus ook van de toekomst. Maar de oorzaken en manieren van migratie veranderen voortdurend en er zijn veel onzekerheden over wat de toekomst brengen zal. Een zinvolle en realistische aanpak van migratie is alleen mogelijk als politici, bestuurders en burgers deze twee feiten onder ogen zien.

In deze toekomstverkenning biedt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) handvatten om met de onzekere toekomst van migratie om te gaan. Onder meer klimaatverandering, conflicten in de landen rond Europa, de bevolkingsgroei in Afrika, de toekomst van de Europese Unie, innovatie en de sociale cohesie in Nederland passeren de revue als relevante factoren voor migratie. Op basis daarvan schetst dit rapport vier verschillende mogelijke ‘toekomsten’ waarin een migratiebeleid ontwikkeld kan worden.

We zijn het in Nederland echter niet met elkaar eens over de richting van het migratiebeleid. Sommige Nederlanders vinden dat migratiebeleid vooral het economisch belang van Nederland moet dienen, anderen dat migratiebeleid er is om vluchtelingen en migranten te beschermen en weer anderen vinden juist dat migratie een last is voor onze samenleving en daarom zoveel mogelijk moet worden beperkt. De ACVZ heeft daarom drie verschillende beleidsscenario’s geschreven, die ieder één van deze perspectieven als uitgangspunt heeft.

Uit de studie komt duidelijk naar voren dat de toekomstbestendigheid van de beleidsscenario’s erg afhankelijk is van de vraag hoe de (onbekende) toekomst eruit komt te zien. Voor een zinvol beleid zal zodoende een voortdurende afstemming van het beleid aan de omgeving noodzakelijk zijn.

Aandachtspunten

Aandachtspunten die volgens de ACVZ de komende 12 jaar prioriteit verdienen zijn onder meer:

  • Het aanpakken van de grondoorzaken van gedwongen migratie
  • Het bijdragen aan hoogwaardige en toekomstgerichte opvang in de regio
  • Een deugdelijke grensbewaking
  • Een goed functionerende internationale samenwerking
  • De gevolgen voor de sociale cohesie in de samenleving
  • Participatie in de samenleving van migranten die toegelaten zijn
  • De migratiebestendigheid van het sociale zekerheidsstelsel
  • Een open en eenduidige communicatie van de overheid.
     

Vragen

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze adviseur: Sonja Avontuur