Advies: Strategische landenbenadering migratie

De adviescommissie onderschrijft in dit advies en de evaluatie het uitgangspunt dat het nuttig is om een strategische benadering te ontwikkelen die tot doel heeft landen van herkomst te bewegen beter mee te werken aan gedwongen terugkeer van hun eigen burgers.

Aanbevelingen

De ACVZ heeft de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Investeer in de ontwikkeling van een coherent en geïntegreerd migratiebeleid waarbij naast terugkeer en bestrijding van irreguliere migratie eveneens kennis-, arbeids- en studiemigratie en internationalisering van sociale zekerheidsrechten van migranten wordt betrokken. Heroverweeg hierbij de keuze voor het voeren van een algemeen beleid en/of overweeg het invoeren van extra mogelijkheden voor landen die meewerken aan gedwongen terugkeer;
  • Als gedwongen terugkeer voor een bepaald land op een gegeven moment niet gerealiseerd kan worden, schroef dan de operationele inzet op het gebied van terugkeer voor deze landen tot een minimumniveau terug. Blijf tegelijkertijd wel investeren in de diplomatieke contacten via bewindspersonen en hoge ambtenaren, houd de dialoog op dit niveau gaande en probeer die indien mogelijk te intensiveren;
  • Investeer in de lange termijn relatie met de landen van herkomst;
  • Blijf inzetten op de bevordering van (gedwongen) terugkeer in het EU-kader.

Kabinetsreactie

Op 5 november 2015 is de kabinetsreactie op het advies verschenen:

  • Het kabinet onderschrijft de wenselijkheid van een coherent en geïntegreerd migratiebeleid. Wel is terughoudendheid geboden met het maken van uitzonderingen op algemeen beleid. Volgens het kabinet leent de inhoud van sociale zekerheidsverdragen zich niet voor het maken van tegenprestatie-afspraken met landen van herkomst.
  • Soms kan gedwongen terugkeer naar een bepaald land (tijdelijk) niet gerealiseerd worden. Het kabinet is van mening dat de Dienst Terugkeer & Vertrek in die gevallen toch door moet gaan met het presenteren van vreemdelingen bij de ambassade. Tegelijkertijd wordt de dialoog in de diplomatieke contacten opengehouden.
  • Het kabinet deelt de visie van de ACVZ dat het opbouwen en onderhouden van relaties met herkomstlanden een belangrijke voorwaarde is voor het verbeteren van medewerking aan gedwongen terugkeer. Zij legt de nadruk op het belang van investeringen in de diplomatieke vertegenwoordiging in herkomstlanden, wederzijdse bezoeken op politiek en (hoog)ambtelijk niveau, en projecten in het kader van migratie en capaciteitsopbouw.
  • Het kabinet onderschrijft de noodzaak van een integrale aanpak op strategisch EU-niveau, en noemt het EU Actieplan voor terugkeer waarin het principe ‘meer-voor-meer’ is opgenomen.

Vragen

Heeft u een vraag? Neem contact op met Sonja Avontuur