Advies: Geen land te bekennen

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken geeft advies over de verdragsrechtelijke bescherming van staatlozen in nederland.

De commissie heeft in dit advies de volgende onderzoeksvraag beantwoord: Hoe verhouden de Nederlandse regelgeving en praktijk inzake de bescherming van staatlozen en het voorkomen en verminderen van staatloosheid zich tot de internationale verplichtingen van Nederland op dit terrein? Om deze vraag te beantwoorden heeft de ACVZ literatuur- en jurisprudentieonder- acvz -december 2013 10 geen land te bekennen zoek verricht, zijn relevante verdragen, wetten en lagere regelgeving bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd met wetenschappers, medewerkers van ministeries, gemeenten en uitvoeringsinstanties, NGO’s, belangenorganisaties en de UNHCR. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gegevens geleverd over personen die als ‘staatloos’ of als ‘van onbekende nationaliteit’ staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens (GBA). De gegevens over de categorie ‘van onbekende nationaliteit’ zijn opgevraagd omdat zich hier ook staatlozen onder bevinden. Het European Network on Statelessness heeft informatie geleverd over staatloosheidsprocedures in andere landen. De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in de hoofdstukken 2 tot en met 4 van het advies.