Voortgang adviesvraag over beleidsmatige Richtgetallen

Het kabinet heeft de Adviesraad Migratie gevraagd te adviseren of, en zo ja hoe, het mogelijk is om beleidsmatige richtgetallen te gebruiken binnen het migratiedomein. De achterliggende gedachte van de regering is daarbij om te kunnen bezien in hoeverre het gebruik van richtgetallen kan bijdragen aan sturing van de verschillende vormen van migratie en om op die manier grip op migratie te kunnen krijgen.

Grip op migratie met getallen?

Het kader waarbinnen de adviesraad dit onderzoek uitvoert, wordt bepaald door het uitgangspunt een meer toekomstgericht, doordacht, samenhangend en maatschappelijk ingebed migratiebeleid te realiseren. Twee vraagstukken staan daarom in het onderzoek centraal: is het gebruik van richtgetallen nuttig voor burgers en is het nuttig voor politiek-bestuurlijke processen. Om antwoorden hierop te krijgen heeft de adviesraad gekeken naar cijfermatige ontwikkelingen en beschikbare sturingsmechanismes, academische verkenningen laten uitvoeren naar het nut voor de burger en politiek-bestuurlijke processen en een landenvergelijking uitgevoerd. Het rapport wordt 22 december aangeboden - zie nieuwsbericht.