Verschil taalniveau Participatiewet en wetsvoorstel Wet inburgering 20.. vraagt om verklaring

Op 10 februari bracht de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken het advies uit over het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet. De ACVZ adviseert om in dit nieuwe voorstel de doelgroep expliciet te benoemen. Daarnaast is er een verschil in taalniveau tussen de Participatiewet en het nieuwe wetsvoorstel. De ACVZ raadt aan om hier nader op in te gaan.

Benoem de doelgroep

De ACVZ beveelt aan om in het wetsvoorstel de doelgroep nader te benoemen. De doelgroep bestaat namelijk voor een belangrijk deel uit personen met een migratieachtergrond die inburgeringsplichtig zijn, hetgeen niet wordt benoemd in het wetsvoorstel. Deze personen worden geconfronteerd met de taaleis uit de Participatiewet. Daarnaast moeten zij in het kader van het inburgeringstraject de Nederlandse taal beheersen op een taalniveau dat is vastgelegd in de Wet Inburgering.

Participatiewet hanteert lager taalniveau dan in wetsvoorstel Wet inburgering 20..

In verband met de vereisten in beide wetten beveelt de ACVZ aan om in het wetsvoorstel tot wijzing van de Participatiewet te anticiperen op het wetsvoorstel Wet inburgering 20... In de nieuwe inburgeringswet wordt immers als standaard een hoger taalniveau geïntroduceerd dan het niveau dat gehanteerd wordt in de Participatiewet. De ACVZ vraagt zich af hoe het taalniveau in de Participatiewet zich verhoudt tot de ambities in het kader van de Wet inburgering 20...